søndag den 30. maj 2010

Opfordring til at melde sig til Baglandet - Fyens Stifstidende

Fyens Stiftstidende har i dagens Fokus-tillæg indledt en ugelang serie artikler om hvordan stort set alle kommuner på Fyn lige nu er presset til at se på deres strukturer på bl.a. skoleområdet. En af de ansvarlige journalister er Bjarne Jacobsen fra Middelfart-redaktionen.

På nettet kan en lille del af artikel-serien ses: http://www.fyens.dk/article/1611492:Indland-Fyn--Fynske-skoler-og-boernehaver-vil-doe

Stiftstidende vil i forbindelse med artikelserien meget gerne have så mange input som muligt fra helt almindelige borgere, og naturligvis gerne fra folk i områder der er truet af de strukturelle reformer.

Er man medlem af Baglandet (tilmelding på: www.fyens.dk/baglandet) så får man en SMS med opfordring til at skrive et kort indlæg/svar på et givent emne/spørgsmål. Dagens spørgsmål er hvorfor man har valgt at bo hvor man bor og hvor afgørende kort afstand til skole/børnehave/bibliotek etc. har været for bosætningen.

Herfra skal lyde en opfordring til at deltage i den debat der foregår. Det er helt uforpligtende at melde sig til Baglandet (og det er ikke nødvendigt at abonnere på Stiftstidende for at kunne benytte sig af det eller give fornuftige bidrag) og jeg ved at Stiftstidende sætter meget stor pris på at have et bredt udsnit af befolkningen som bagland.

Jan Bonde (egnsredaktøren i Middelfart) har i dagens Middelfart-kommentar en kraftig opfordring til Middelfart Byråd om at melde sig på banen med udmeldinger på skoleområdet, bl.a. for at give forældre til kommende 0.klasses elever en rettesnor for om deres børn allerede næste år skal skifte skole. Jeg er meget enig i hans holdninger...

God søndag
/Rasmus

onsdag den 26. maj 2010

Plan B - en friskole, men det kræver medlemmer og penge


Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring er i den forgangne uge for alvor gået i luften og hverver nu medlemmer. Foreningen har oprettet en hjemmeside på http://www.lokalskolenibaaring.dk/, hvor du kan læse om foreningens arbejde, og hvordan du melder dig ind.

Succeskriteriet er at vi INDEN sommerferien har fået så mange medlemmer, at vi, hvis situationen kræver det, kan anmelde en ny skole i byen til fristen d. 15. august. Foreningen arbejder IKKE med det mål at oprette en ny skole, men for bevarelse af den eksisterende kommunale skole i Båring! Det er derfor vigtigt for bestyrelsen, at der i vedtægterne også er indskrevet, at pengene kan bruges på den eksisterende kommunale skole.

Anmeldelse af en ny skole er ”Plan B” – vi håber at få så mange medlemmer, at vi kan føre ”Plan A” ud i livet, nemlig at uddele af midlerne til skolen jf. vedtægterne. Til det har vi brug for MANGE medlemmer, og dit medlemskab nytter derfor!

Pva. bestyrelsen,
Rikke Juel Enemærke

tirsdag den 25. maj 2010

Notat fra møde med borgmester

Notat fra møde med borgmester Steen Dahlstrøm og kommunaldirektør Søren Andersen

Medvirkende fra faktagruppen: Lene Ladefoged, Torben Jessen og Rasmus Enemærke

Efter en kort indledning med præsentation af folder og postkort fik vi, bl.a. på baggrund af kort fra www.conzoom.eu, præsenteret Bårings særkender som bosætningsområde. Disse særkender (lange uddannelser og relativt høje indkomster) er en gevinst for Middelfart Kommune.
Vi pointerede at det er vores opfattelse at denne type befolkningsgruppe aktivt har valgt Båring, i høj grad fordi der findes en lokal skole, og at det vil ændre sig hvis skolen forsvinder.
Vi gav eksempler på hvorfor vi/man vælger at bosætte sig i Båring.
Vi anførte at hvis man fra politisk hold vil have mangfoldighed i befolkningen i kommunen, så er den gruppe som vælger Båring også en del af mangfoldigheden.
Fra sogneanalysen 2005, kunne vi henvise til at 72% af de erhvervsaktive pendler ud af Båring.
Vi fremførte at man ikke skal undlade at lukke Båring Skole fordi man vil benåde os her og nu, men fordi det vil være en fornuftig investering i fremtiden.

Vi påpegede at nogle af de ting som er draget frem i strukturanalysen, bl.a. citatet om at skolelukninger ikke slår landsbyer ihjel og at store skoler ikke er dårlige end små skoler, ikke kan overføres til den situation som Båring Skole er i.
Vi nævnte at der er regnefejl i stukturanalysen og baggrundsmaterialet, og lovede at sende vore kommentarer om disse til Søren Andersen i nærmeste fremtid.
Vi nævnte Ritzau’s oplysning om at kommuner der har lukket skoler i 2007-2009 har haft større stigning på udgifterne til skoleområdet end gennemsnittet.

Vi gav forslag til alternative besparelser:
Overvejelse om fælles ledelse, enten mellem skoler eller mellem daginstitutioner og skolen. Derudover tilpasning af skoledistriktet, så elevtallet i klasser som står til deling reduceres så klassedelinger undgås. Kortet med fordeling af elever blev udleveret.


Borgmesteren forklarede om tidsrammerne for det kommende arbejde med at finde besparelserne og hvor store de skal være.
Af vigtige datoer kan nævnes:
21/6: Budgetseminar i kommunen skal give det første overblik over den økonomiske situation og udstikke nogle retningslinjer for hvor og hvor meget der skal spares. Evt. oplæg til høringer.
Samtidig får kommunen muligvis en indikation af hvor meget tilskud der kan forventes og om man måske må få lov til at hæve skatten (samlet måske op til 30-35 mio. kr. så der skal spares tilsvarende mindre af de 75 mio. kr.).
28/6: Byrådsmøde. På dette kan der blive sendt konkrete forslag i høring, men det er på ingen måde sikkert at der kommer konkrete forslag denne dag.
13/8: Direktionen afgiver budgetforslag, som formentligt vil være lig med høringsmateriale til budget 2011.
3/9: absolut sidste mulighed for at sende forslag om skolelukninger i høring, hvis det skal have virkning fra 2011.

Borgmesteren lagde stor vægt på at de besparelser der skal findes nu skal være levedygtige og langsigtede.

Det er indtrykket at både borgmesteren og kommunaldirektøren var lydhøre overfor vores input.
Det virkede som om at bl.a. kortene fra conzoom.eu gjorde et vist indtryk.

Vi gik ikke fra mødet med en fornemmelse af at Båring Skole er kommet mere i farezonen end tidligere, men kan naturligvis heller ikke konkludere at den er fredet endnu.
Vi stod ikke tilbage med en fornemmelse af at vi skal være mere bekymrede for skolen end før.

Alt i alt foregik mødet i en god tone og atmosfære, og vi håber og tror at vi har efterladt et indtryk, som vil blive taget med i de kommende overvejelser.


19-05-2010/Rasmus Enemærke

mandag den 24. maj 2010

Mange tak til alle, der bakkede op om arrangementet

På aktionsgruppens vegne vil jeg sige tak for den store opbakning til arrangementet i torsdags, hvor kommende forældre og børn til Nr. Åby skole, hvade valgt at besøge skolen.

Mange biler (50+) mødte tidligt op på Langgyden, hvor der blev uddelt balonner, som senere skulle gives til børnene på Nr. Åby skole.

Kl. 0745 bevægede kortegen mod Nr. Åby og vi blev undervejs mødt med mange smil og dybt undren. Ved Nr. Åby skole blev der selvfølgelig lidt trængsel, idet forældrene til nuværende børn på Nr. Åby skole ikke lige havde ventet den ekstra trafik og mangel på parkeringspladser omkring skolen. Politiet var med på sidelinjen, men kvitterede blot med smil over det fine arrangement.

Godt gået Baaringgensere ...

/Helge Møller Madsen, Strandgyden

torsdag den 20. maj 2010

Trafikkaos ved Nr. Åby skole

[P4 Fyn - Middelfart 20. maj. 2010]

Forældre til elever på Båring Skole i Middelfart Kommune aktionerer her til morgen for at redde den lukningstruede, lokale skole.

Forældre i Båring-Asperup blæser til kamp for at redde den lokale Båring Skole.
Skolen er truet af lukning som følge af spareplaner i Middelfart Kommune, og bliver lukningen en realitet, skal eleverne flyttes til Nr. Aaby Skole. Og de planer har en af forældrene, Bjarke Eg Sørensen, det skidt med. Læs mere her ...

Trafikkaos på Nordvestfyn


[www.tv2fyn.dk 20. maj kl. 10:15]


Trafikkaos på Nordvestfyn torsdag morgen. Det hele var organiseret af forældre til børn i den lukningstruede Båring Skole. Forældrene ville vise, hvordan det bliver, hvis de for fremtiden skal køre deres børn til skole.

Se live optagelser fra arrangementet her.

onsdag den 19. maj 2010

Laila Løhde Møller siger " Tak for kortet :) "

Svar på et af vores Båring-kort:

Kære interessentgruppe bag Baaring Skole,

tak for postkort som jeg idag har modtaget med posten. Jeg kan se at et barn har gjort sig umage med at skrive kortet, men der står ingen afsender, så derfor håber jeg, at I vil viderebringe besked om at det er modtaget - og ophængt på køleskabet :)

Jeg forstår, hvis I lige nu føler frustration over de fremlagte forslag vedr. skolelukninger. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt tilkendegive min holdning vedr. lukning af Baaring Skole (eller andre). Som udgangspunkt mener jeg dog, at vi har en udmærket skolestruktur idag - vi har bare også nogle voldsomme økonomiske udfordringer lige nu, som kan betyde at vi må træffe nogle beslutninger - f.eks. om skolelukninger - som vil have store konsekvenser for især de børn og forældre det involverer, hvis det bliver aktuelt. Det var et "politiker-svar", men det jeg hører igen og igen er: "tænk jer nu om, inden I træffer en beslutning" - og det lover jeg jer at jeg gør, og det er jeg helt sikker på at hele byrådet gør.

Venlig hilsen
Laila Løhde Møller
Byråds/Skoleudvalgsmedlem (S)

tirsdag den 18. maj 2010

Byrådets svar på spørgsmål ved sidste byrådsmøde

Vedhæftet byrådets svar på de stillede spørgsmål ved sidste byrådsmøde.

Der er vist ikke meget nyt under solen.....
/Rasmus

Flerdimensionelle betragtninger.

Spørgsmål stillet af Torben Jessen.

Jeg anerkender at beslutninger om fremtidig skolestruktur er en kompliceret sag.


De ting du ridser op fra tænketanken Sophias hvidbog er vigtige når betydningen af eventuelle skolelukninger skal vurderes.


Middelfart Kommunes udfordring i 2011 har betydet at vi har bedt direktionen komme med oplæg i form af blandt andet strukturanalysen på skoleområdet.


Når der henses til at det samlede besparelseskrav er 75 mio. kr. vil alt andet lige en betydelig del faldet på skoleområdet.


Det er min opfattelse at der er tre mulige veje at gå for at finde besparelser på skoleområdet:


1 – Vi gør ingenting hvilket betyder at andre kommunale områder skal finde hele besparelsen.


Gør vi noget er der to muligheder.


2 – Vi sætter timetallet ned til minimum hvilket betyder betydelige forringelse for hele vores skolevæsen.


Eller


3 – Vi ser på de strukturelle muligheder som forvaltningen har arbejdet med det resultat at der måske skal lukkes skoler.


Forvaltningen arbejder nu videre med at belyse konsekvenserne blandt andet i dialog med ”regnegrupper” fra skolerne og ud fra de mange bidrag der er kommet i form af høringssvar.


Det er vigtigt at understrege at der ikke er besluttet noget endnu.


Langsigtet investering.
Spørgsmål stillet af Søren Schmidt Thomsen.

Lad mig slå fast at i en økonomi som Middelfart Kommunes er der behov for folk med både store og små indtægter. Byrådets opgave er at sikre borgerne så god en service som muligt uden at skele til den enkeltes indkomstforhold.


Middelfart Byråd må ubetinget påtage sig ansvaret for enhver beslutning som træffes af byrådet både på kort og på lang sigt.


Når vi har besluttet at investere 4. Mio. kr. i Båring Børnehave er det fordi Byrådet mener at der aktuelt er et behov for denne investering.Følsomhed af de forskellige parametre.
Spørgsmål stillet af Mette Christhophersen.

Det at store klasser skal deles ved tilflytning er noget vi af og til oplever på vores skoler ligesom vi oplever at klasser kan lægges sammen som følge af færre elever.


I den store sammenhæng tror jeg det går nogenlunde lige op.


I hvert fald er det ikke anderledes end det vi er vant til at håndtere.

mandag den 17. maj 2010

Bagsædebørn? Nej, tak.

Pressemeddelelse: 175 elever afleveres på Nørre Aaby Skole torsdag den 20. maj

Kom og vær med når Båring-Asperup afleverer 175 elever til Nørre Aaby Skole nu på torsdag den 20. maj kl. 7.30. Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole siger nej tak til bagsædebørn og demonstrerer det trafikkaos, som opstår, når 175 elever ekstra afleveres på Nørre Aaby Skole. Forældre til elever på Båring Skole mødes på Langgyden i Asperup kl. 7.30 og kører samlet mod skolen i Nørre Aaby til ringetid.

Medlem af aktionsgruppen, Bjarke Eg Sørensen: ”Med aktionen vil vi gerne sige, at vores børn ikke skal blive bagsædebørn. Idag kan langt de fleste af eleverne på Båring Skole gå eller cykle til skole. Hvis Båring Skole lukker, bliver Middelfart Kommunes tilbud til vores børn, at de kan tage bussen til Nørre Aaby Skole. Vi er ikke interesseret i, at vores børn fremover skal tage bussen. Der er aldrig nogen, der er blevet kloge af at sidde i en bus. Børnene i Båring-Asperup skal kunne blive ved med at gå på stien sammen med klassekammerater hjem fra skole.”

Hvis forældrene i Båring-Asperup vælger at køre eleverne til skole frem for at sætte dem på bussen, opstår nye trafikale udfordringer i Nørre Aaby. Og sender de børnene afsted på cykel, bliver det ikke uden bekymring. Turen går nemlig ad Hedegårdsvej, som forbinder Asperup og Nørre Aaby, og ruten mangler både belysning og cykelsti. Større skolebørn fra Båring bruger allerede nu vejen til skole i Nørre Aaby og med en lukning af Båring Skole kommer også skolebørn fra 0. til 6. klasse til at bruge vejen. Aktionsgruppen for bevarelsen af Båring Skole viser gerne skolebørnenes rute fra Asperup til Nørre Aaby frem for journalister.

Middelfart kommune har fremlagt en strukturanalyse, hvori det fremgår, at kommunen skal spare 75 millioner kroner. Inden for skoleområdet forventer man at spare 8.8 millioner kr. ved at nedlægge fire folkeskoler i landsbyerne. Efter borgmesterens udsagn den 3. maj på byrådsmødet bliver det formentligt besluttet, om Båring Skole lukkes, sidst i juni 2010. Inden det ringer ind i byrådet, belyser Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole de problemstillinger, der er tilknyttet til Middelfart Kommunes forslag om at lukke Båring Skole.

På vegne af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole

Lene Ladefoged
Mail: leneladefoged580@hotmail.com

Kontaktperson: Bjarke Eg Sørensen, tlf.: 30 42 15 87
Far til søn på Båring Skole og til rådighed for interview: Jens Andersen, tlf.: 28 26 55 48

tirsdag den 11. maj 2010

Fyns Stifttidende synes ikke om, at vi kopierer deres stof

Jeg har fået en henvendelse fra Fyns Stifttidende om ikke "at planke" deres stof - ej heller selvom det blot er til et lokalt, ikke-kommercielt formål og fungerer som arkiv.

Indlægende vil derfor fremover have færre linier men henvise til pågældende artikel hos Fyens.dk

/Helge Møller Madsen

onsdag den 5. maj 2010

Jens Andersen deltog på mødet og har givet følgende resume:

Hej


Jeg har i aften deltaget i de konservatives debatmøde om skolestrukturen i Middelfart kommune.

Ud over de Konservative mødearrangører, var vi mig og en fra Aulby skole

Indledningen gik på at fremlægge hvad bygningerne kunne bruges til efter at skolerne var lukket, hvilket virkede som ren ønske tænkning. På Båring skole skulle der f. eks. være special klasser for hele kommunen, og i resten af skolen skulle der være lejerskole og vandrehjem, som skulle passes af 10. klasses elever og Højskole kursister.

Det virkede ikke som om at hjemme arbejdet var gjort.

Efter indledningen spurte vi ind til grundlaget for at lukke skolerne. Det virkede som om at der kun kigges snævert på økonomi, og ikke på hele området. Vi spurte flere gange ind til, om de havde beregninger / prognoser på hvad det ville få af betydning på kommunens skatte indtægt i hvis de lukker eks. Båring skole. ( eks. spare 3 millioner og mister 4 i skatte indtægter) Der ligger på nuværende tidspunkt ikke noget på dette. Morten Weiss havde flere gange hørt omtalt at der var regne fejl i forvaltningens materiale, og ville bringe det op på det næste Økonomiudvalgs møde, jeg sagde i den forbindelse at Fakta gruppen med stor sandsynlighed gerne ville deltage i et evt. møde omkring tal materialet.

Et forventeligt møde, i en god stemning


Jens Andersen

K stiller op til skole-tæsk

[Fyens.dk 04. maj 2010]

Morten Weiss-Pedersen fik en varm velkomst til mandagens byrådsmøde. Onsdag aften inviterer partiet til debat om skolestrukturen i kommunen.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

tirsdag den 4. maj 2010

Demonstration ved byrådsmøde på kulturøen

[Fyens.dk 03. maj 2010 20:26]


Middelfart: Bannere, hjerter og taler. Aftryk af skolebørns hænder på jorden - lige til at træde på for politikerne.

Politikerne skulle igennem en stor flok af demonstranter fra de lukningstruede skoler på vej ind til byrådsmødet.
 
[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

Læs mere på Fyens.dk

søndag den 2. maj 2010

Nu regnes der på Middelfart-skoler

[Fyens.dk - 29. april 2010]

Skoleforvaltningen vil finde ud af, om der er penge at spare ved også at inddrage Middelfart-skolerne i en ny skolestruktur.

Aktiviteten har været sitrende omkring de fire landsby-skoler, der i et oplæg til ny skolestruktur er foreslået lukket fra august 2011.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]